Google Translate:

Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar våra hållbarhetsredovisningar längre ner på sidan.

Hållbarhetsredovsisningar

Affärsverken ansvarar för flera miljömässigt betydelsefulla verksamheter. Hur vi väljer att hantera våra uppdrag inom till exempel energi och återvinning är av stor betydelse för framtiden och för ett hållbart samhälle. Vi var tidiga och bland de första energibolagen i Sverige som 1999 ISO-certifierade oss på miljön enligt ISO 14001. Några år senare, 2007, kvalitetscertifierade vi oss enligt 9001 och i april 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.

Dessa certifikat innebär att vi arbetar systematiserat och effektivt med miljöfrågor, vår arbetsmiljö samt med vårt kvalitetsarbete med kunden i fokus. Vi har krav på oss att ständigt bli bättre, att arbeta med långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och att göra vårt bästa för våra kunder. Våra tre certifikat ger oss ett brett perspektiv inom såväl ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

2016 publicerar vi vår första hållbarhetsredovisning där vi redovisar vårt arbete utifrån våra tre värdeord - Affärsmässighet, Omtanke och Närhet. I redovisningen återfinns statistik kring ekonomi och resurseffektivitet såväl som miljöpåverkan, arbetsmiljö och kundkontakt samt aktuella åtgärder och planer för att ständigt förbättras. Redovisningen har föregåtts av intressentdialoger under hösten 2015 och ett analysarbete avseende våra väsentliga aspekter.

Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med våra hållbarhetsfrågor och att redovisa vårt arbete för att främja transparens och förtroende i och för vår verksamhet.

 

Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2015 (pdf)

 

Hållbarhet

Stora och små insatser för närmiljön

Närhet, omtanke och affärsmässighet genomsyrar Affärsverkens arbete, inte minst när det gäller satsningarna för en bättre miljö och en hållbar samhällsutveckling.

Stora och små insatser

Förenklar återvinning

Ett gott exempel är den omfattande insamlingen av sorterat avfall hemma hos kommuninvånarna, hos företag och på återvinningsstationer i närområdet. Endast cirka 2,5 procent av allt avfall som kommer till vår avfalls- och återvinningsanläggning läggs på deponi. Resten blir nya produkter, ny energi eller biogas. Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön. Fjärrvärmenätet byggs ut, och i takt med att fler ansluts blir det färre oljepannor runt om i kommunen. Som aktör inom viktiga samhällsfunktioner kan Affärsverken även hjälpa kunderna att agera miljövänligt – inom hushållets återvinning eller företagets energieffektivisering.

Stora och små insatser

Värnar om Karlskrona

Ännu ett exempel från Affärsverkens diversifierade verksamhet är förnyelsen av maskinerna i Skärgårdstrafikens flotta. Bättre och nyare motorer ger mindre buller och utsläpp – och istället får passagerarna en ljuvlig upplevelse som i sig påminner om vikten av att vårda allas vår natur. Stadsnätet bäddar också för framsteg inom hållbarhetsområdet, eftersom fokus ligger på samhällsnyttiga tjänster. Utöver dessa aktuella och konkreta exempel bevisar Affärsverken genom sitt miljöarbete att ekologi och ekonomi går utmärkt ihop.

Stora och små insatser

Service för hållbarhet

Affärsområde Elnät underlättar för fler att köra elbil och ger råd till stora företag som slits mellan sin ökande elanvändning och kraven på klimatsmarthet. Dessutom installerar man elmätare i hushåll som har egna vindkraftverk och solceller som genererar el för att Affärsverken ska kunna köpa in eventuellt överskott och på så vis gynna en grön, lokal elproduktion. När det gäller elhandel erbjuder Affärsverken lokala företag portföljförvaltning i Karlskronaportföljen som uteslutande innehåller el från förnyelsebara energikällor.